Acord transaccional entre l’afiliat al SPPM Cat i l’Ajuntament de Mataró

ANTECEDENTS:  Sergent de la Policia Local de Mataró va presentar demanda on sol·licitava el complement de nocturnitat no retribuït. ACORD TRANSACCI

ANTECEDENTSSergent de la Policia Local de Mataró va presentar demanda on sol·licitava el complement de nocturnitat no retribuït.

ACORD TRANSACCIONAL  ENTRE L’AFILIAT AL SPPM CAT I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Primer.- L´Ajuntament de Mataró reconeix al Sr. XXXX el dret de percebre el complement de nocturnitat corresponent al termini que transcorre del dia 1 de setembre de 2015 al 28 de juny de 2016.

Segon.- Calculada la xifra deixada de percebre per aquest complement de nocturnitat, aquesta es determina en la suma de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (6.257,29 €)

Tercer.- Amb el cobrament d´aquestes quantitats, que són acceptats expressament, les parts presentaran aquest acord extrajudicial davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 000 de Barcelona, per tal que sigui homologat judicialment, i s’arxivin les actuacions que van donar origen al present litigi, amb renúncia expressa a la imposició de costes.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat del sindicat senyor Vicenç Navarro

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail