Arxivat l’expedient disciplinari per una falta molt greu i una de greu contra un sergent de la guàrdia urbana de Badalona

Expedient número XXXXXXXXXXXXX relatiu a la comissió d’una presumpta falta molt greu

ARXIVAT L´EXPEDIENT DISCIPLINARI PER UNA FALTA MOLT GREU I UNA DE GREU CONTRA UN SERGENT DE LA GUÀRDIA URBANA DE BADALONA

Expedient número XXXXXXXXXXXXX relatiu a la comissió d’una presumpta falta molt greu recollida a l’art. 48.1 apartat k) de la Llei 10/1991 de les Policies Locals de Catalunya, una de greu de l’article 49 apartat a), o una de lleu de l’article 50, apartat b), per «una possible alteració del funcionament normal del servei».

Els fets que s’imputen, com a presumpte inculpat, al senyor XXXXX és següent: 

“Alteració del normal funcionament del grup Omega»

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC

PRIMER. Declarar el sobreseiment i tancar les actuacions de l’expedient XXXXXXXXXX, per no haver-se pogut demostrar la responsabilitat disciplinària del sergent XXXX de la Guàrdia Urbana de Badalona, el sr. XXXXXXXXXXX, d’acord amb la proposta de resolució de l’instructor d’aquest expedient, reproduida en l’antecedent núm.3. 

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’instructor nomenat, al Servei de Guàrdia Urbana i a la Regidoria de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esport i Seguretat Ciutadana

La defensa ha estat dirigida per l´advocada del sindicat Isabel Sánchez Molina

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail