Auto del Jutjat contra l´Ajuntament de Camprodon

ANTECEDENTS DE FET: El Sr. xxx funcionario de carrera del Cos de Vigilants Municipals de Camprodon, mitjançant escrit de demanda el propassat dia 2

ANTECEDENTS DE FET:

El Sr. xxx funcionario de carrera del Cos de Vigilants Municipals de Camprodon, mitjançant escrit de demanda el propassat dia 29 d´agost interposa recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Comissió de Govern Local, per la qual s´acorda la SEPARACIÓ DE SERVEI del recurrent per la comissió de DUES FALTES MOLT GREUS. En l´esmentat escrit de demanda es va sol-licitar com a mesura cautelar la suspensió de l´execució de la resolució impugnada.

PART DISPOSITIVA:

ACORDO LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA RESOLUCIÓ DEL DIA 5 D´ AGOST DE 2011 DEL PRESENT RECURS

El escrit de demanda el dirigeix l´advocat del sindicat senyor Juan José Llamas Romay

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail