La Comissió Jurídica Assessora realitza un Dictamen i li diu a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que és procedent estimar la quantitat de 10.000 € per danys morals a un Agent de la Policia Local

ANTECEDENTS DE FET: Agent de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda, i delegat sindical del SPLCME, va interposar una reclamació de respon

ANTECEDENTS DE FET:

Agent de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda, i delegat sindical del SPLCME, va interposar una reclamació de responsabilitat patrimonial davant l’Ajuntament, pels danys i perjudicis derivats de la manca de pagament de diversos complements retributius durant diversos anys.

Ara bé, des d’una anàlisi global de totes les actuacions dutes a terme pel reclamant, la Comissió considera que ha quedat suficientment acreditat que el municipi podia haver tingut un comportament més actiu i diligent. I que podria haver evitat el fet que l’interessat hagués de recórrer a la via jurisdiccional per a veure reconegudes les seves pretensions

CONCLUSIÓ És procedent estimar en la quantitat de 10.000 €  –actualitzats a la data de finalització del procediment i, eventualment, més els interessos de demora corresponents– la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament pel Sr. A, agent de la Policia Local, pels danys i perjudicis derivats de la manca de pagament de diversos complements retributius.

La reclamació está sent dirigida per l’advocat Sr. Vicenç Navarro

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail