L’Ajuntament del Vendrell uns dies abans de celebrar-se el judici abona a dos agents de la Policia Municipal 2.575,86 €

ANTECEDENTS:  Dos  Agents de la Policia Municipal de El Vendrell van presentar escrit en què sol-licitavan el reconeixament del tercer tram retribut

ANTECEDENTS:  Dos  Agents de la Policia Municipal de El Vendrell van presentar escrit en què sol-licitavan el reconeixament del tercer tram retributiu del complemnt específic amb carácter retroactiu.

Uns dies abans de celebrar-se el judici l´Ajuntament reconeix el pagament de 2.575,86 € a cadascun dels dos agents.

RESOLC

ESTIMAR  la sol-licitud presentada per Sr. XXXX amb DNI XXXXX, en els termes exposats en el fonament  de dret  quart de la present resolución i acordar el pagament  al seu favor de l´import  de 2.575,86 €, que será abonat mitjançant nómina  complementària dins de la primera quinzena del mes de juliol de 2019.

APROVAR la despesa a càrrec  de la partida  núm 000000  Seguretat Ciutadana , complement Específic

ABONAR els interessos de demora.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat Vicenç Navarro.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail