L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat reconeix a un agent de la Policia Local el pagament de 9176,08 €

ANTECEDENTS: Mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament en data XX d'octubre de 2018  el Sr. XXXXXX, funcionari de la policia local, va

ANTECEDENTS:

Mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament en data XX d’octubre de 2018  el Sr. XXXXXX, funcionari de la policia local, va sol·licitar l’abonament de la indemnització de 8.600 € més interessos, en concepte de responsabilitat civil, atès que el condemnat al pagament havia estat declarat insolvent.

En la data referida, el Sr. XXXXXX, en situació de servei, va participar en la detenció de XXXXXX conseqüència de l’actuació policial, l’agent de policia va tenir diverses lesions. Aquests fets van donar lloc al procediment abreujat XXX C davant el Jutjat penal núm. XXX de Barcelona, qui va dictar sentència de data XX de juliol de 2015, mitjançant la qual va condemnar a XXXXXX com a autor de diversos delictes, així com a indemnitzar l’agent de la policia local de Sant Boi de Llobregat en la quantitat total de 8.600 € per les lesions que consten a la resolució judicial.

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’actuació política de Governança i Qualitat Democràtica, mitjançant decret número XXX de data XX de gener de 2019, va desestimar la sol·licitud de l’agent de la policía local.

Contra la resolució esmentada, el Sr. XXXXXX va interposar recurs contenciós administratiu que segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. XX de Barcelona, procediment abreujat núm. 00/0000-

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 2 estableix que les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.

Uns dies abans del judici. L’Ajuntament reconeix l’agent de la Policia Local el pagament de 9.176,08 €.

ACORD:

ESTIMAR la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX d’abonament de la indemnització de 8.600 € més interessos, establerta per la sentència penal en concepte de responsabilitat civil, sense perjudici de l’exercici de les accions de repetició respecte al responsable civil principal XXXXXXX, condemnat en procediment abreujat XXXXXX del Jutjat Penal núm. XX de Barcelona, per si en el futur ve a millor fortuna.–

APROVAR l’autorització, disposició i el reconeixement de l’obligació i posterior pagament dels interessos de demora meritats a favor del senyor XXXXXX, per un import de 576,08 €.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat del sindicat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail