Resolució Ajuntament de Barcelona – Indemnitzar Guàrdia Urbà amb l’import de 7.589,77.-€

En data XX de juliol de XXXX, un afiliat al sindicat va sol·licitar ser indemnitzat amb la quantitat de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb se

En data XX de juliol de XXXX, un afiliat al sindicat va sol·licitar ser indemnitzat amb la quantitat de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb setanta-set cèntims (7.589,77.-€), per les lesions patides prestant servei el dia 10 d’agost de 2012, en haver-se declarat la insolvència del condemnat per Sentència de data 15 de març de 2017, dictada pel Jutjat Penal núm. 16 de Barcelona (procediment abreujat XXX/2013).

L’Ajuntament de Barcelona va desestimar la seva petició, i els serveis jurídics del sindicat van presentar demanda contenciós-administrativa.

Recentment se’ns ha notificat la següent resolució de l’Ajuntament de Barcelona:

El Gerent de Recursos ha adoptat la següent resolució en data 9 de desembre de 2020:

REVOCAR el decret de data 11 de febrer de 2019 de la Gerent de Recursos, pel qual es va acordar desestimar la reclamació presentada pel Sr. XXXXXXX el dia 13 de juliol de 2018 sol·licitant ser indemnitzat amb la quantitat de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb setanta-set cèntims (7.589,77.-€), per les lesions patides prestant servei el dia 10 d’agost de 2012, en haver-se declarat la insolvència del condemnat per Sentència de data 15 de març de 2017, dictada pel Jutjat Penal núm. XX de Barcelona (procediment abreujat XXX/2013), d’acord amb la doctrina fixada per la Sentència XXXX/XXXX, de XX de juliol, dictada per la Sala XXXX, que estableix el principi de rescabalament o d’indemnitat que regeix per als funcionaris públics, i en conseqüència.

ESTIMAR la reclamació presentada pel Sr. XXXXXXX el dia 13 de juliol de 2018 sol·licitant ser indemnitzat amb la quantitat de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb setanta-set cèntims (7.589,77.-€), per les lesions patides prestant servei el dia XX d’agost de XXXX, en haver-se declarat la insolvència del condemnat per Sentència de data XX de XXXX de 2017, dictada pel Jutjat Penal núm. 16 de Barcelona (procediment abreujat XXX/2013).

ABONAR al Sr. XXXXXXX la quantitat de SET MIL CINC- CENTS VUITANTA-NOU EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (7.589,77.-€).

La demanda ha estat dirigida per l’advocat del sindicat Sr. Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail