RESOLUCIÓ SPLCME, l’Ajuntament de Barcelona ESTIMA la petició d’abonament dels judicis en situació de permís que impliqui la no obligació d’assistir al treball.

ANTECEDENTSEn data 19 de gener de 2021 se'ns va notificar la SENTÈNCIA Núm. 23/2021 on s'estima la petició d'abonament de l'assistència a judici t

ANTECEDENTS

En data 19 de gener de 2021 se’ns va notificar la SENTÈNCIA Núm. 23/2021 on s’estima la petició d’abonament de l’assistència a judici trobant-se en situació de permís per hospitalització de familiar.

Més info: Aquí 

Mitjançant instància registrada en data 20/01/2021, la Secció Sindical del SPLCME a la Guàrdia Urbana Barcelona va sol·licitar:

  1. S’apliquin els efectes de la SENTÈNCIA Núm. 23/2021 de 18 de gener de 2021 i s’incorporin aquests a la normativa de l’Ajuntament de Barcelona que afecta l’abonament de l’Assistència a Judici.
  2. Es revisin totes les circumstàncies/permisos recollits al manual de funcionament dels tràmits i de la gestió administrativa de les persones que siguin assimilables als efectes de la SENTÈNCIA Núm. 23/2021 de 18 de gener de 2021, i de la mateixa manera s’incorporin a la normativa de l’Ajuntament de Barcelona que afecta l’abonament de l’Assistència a Judici.

RESOLUCIÓ

En data 12 de febrer ens ha estat Notificada la resposta següent a la nostra petició de la directora de Serveis de Gestió i Relacions Laborals:

En relació amb el seu escrit de data 20 de gener de 2021, del que s’adjunta còpia, i on se sol·licita l’extensió de la sentència núm. 23/2021 de data 18 de gener de 2021 relativa a la compensació efectiva de l’assistència a judici en els supòsits en què es gaudeixi d’un permís que impliqui, segons indica la sentència, que no hi ha obligació d’assistir al treball, li comunico que, per un principi d’economia administrativa s’aplicarà amb caràcter immediat aquesta sentència amb caràcter general i a l’efecte se seguiran els mateixos criteris establerts a l’Acord de Condicions de Treball en cas d’assistència a judici en situació de baixa per accident de treball o malaltia comuna.

Des d’aquest article informatiu, ens agradaria que tots els companys/es de la Guàrdia Urbana valoressin el treball que des de la secció sindical de la GUB continuem realitzant tot i no haver obtingut representació l’any 2019 i, per tant, no disposar d’hores sindicals per exercir la nostra tasca.

Aquesta reclamació ha estat dirigida pel president de la Secció Sindical del SPLCME a la GUB, Sr. Juan Avila.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail