Secció sindical SPPM Cat de Guàrdia Urbana de Barcelona- Resolució important

L'any 2016 es va posar en contacte una afiliada amb el President de la Secció Sindical del SPPM Cat a la Guàrdia Urbana Barcelona, Sr. Juan Avila, a

L’any 2016 es va posar en contacte una afiliada amb el President de la Secció Sindical del SPPM Cat a la Guàrdia Urbana Barcelona, Sr. Juan Avila, a causa de la pèrdua de dies de vacances d’estiu per una baixa per malaltia. Tot i trobar-se regulat a l’Acord de Condicions vigent aquesta pèrdua (Article 14.3 Conveni 20082011), el President de la Secció era coneixedor de la Sentencia de data 21/06/2012, Assumpte no C78/11 de la Sala 5 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb la següent resolució:

  1. A la vista del que precedeix s’ha de respondre a la qüestió plantejada que l’article 7, apartat 1, de la Directiva 2003/88 s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposa a disposicions nacionals que estableixin que un treballador que es trobi en situació d’incapacitat laboral sobrevinguda durant el període de vacances anuals retribuïdes no té dret a gaudir posteriorment de les vacances anuals coincidents amb el període d’incapacitat laboral.

Per tot això es va iniciar la reclamació, rebent en data 07/11/2016 una resposta desestimatòria del Cap de l’Oficina de RH de la Gerència de Seguretat i Prevenció. Tot i això, el President de la Secció Sindical va realitzar un Recurs a aquesta resolució desestimatòria, adjuntant els fonaments de dret i jurisprudència Europea, obtenint finalment una resolució estimatòria en data 10/02/2017.

Amb aquesta resolució, el President de la Secció Sindical va iniciar la reclamació als efectes de no aplicar l’Article 14.3 de l’actual Acord de Condicions Laborals, en concordança amb la jurisprudència Europea i resolució del Cap de l’Oficina de RH de la Gerència de Seguretat i Prevenció.

En data 13 de març de 2018 s’ha rebut la resolució en resposta a la reclamació de la Secció Sindical, on vist l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics s’estima la nostra petició, motiu per què tal com recull aquesta, a data d’avui és ja pràctica NO APLICAR els supòsits d’excepció a la interrupció de les vacances estipulades a aquesta art. 14.3 de l’Acord.

Totes les reclamacions, tant la realitzada per l’afiliada, com la de la Secció Sindical, han estat dirigides pel President del SPPM Cat a la GUB, Sr. Juan Avila

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail