Secció Sindical SPPM Cat de Mont-Roig del Camp – Resolució del Ple de l’Ajuntament.

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Mont-Roig del Camp, li van incoar expedient disciplinari, i el Ple Municipal va acordar la separació de

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Mont-Roig del Camp, li van incoar expedient disciplinari, i el Ple Municipal va acordar la separació del servei de l’agent per desobeir dues ordres del superior.

El Ple de L’Ajuntament per unanimitat acorda:

Estimar parcialment el recurs potestatiu i abonar la part proporcional de sou i complements deixada de percebre des de setembre de 2017 fins data de la notificació d’aquesta resolució.

El recurs i demanda està dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail