Sentència contra l´Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Sant Boi de Llobregat, va interposar recurs contenciós-administratiu contra el Decret dictat per l´Ajun

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Sant Boi de Llobregat, va interposar recurs contenciós-administratiu contra el Decret dictat per l´Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució que imposava a l´actor la sanció de 2 dies de suspensió de funcions amb pèrdua de retribucions per la comissió d´una falta lleu.

DISPOSO:

ESTIMO el recurs interposat pel Sr. XXX contra el Decret dictat per l´Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i, en conseqüencia ANUL-LO dites resolucions i CONDEMNO a l´Ajuntament a abonar la quantitat de 425,69€, que haurà de ser incrementada amb l´interès legal del diner des de la interposició de la demanda, i amb l´interès establert de la Llei, amb imposició de les costes a l´Administració demandada.

La demanda ha sigut dirigida pel l´Advocat Senyor  Vicenç Navarro Betrian

SPPM-Cat

Facebooktwitterlinkedinmail