SENTÈNCIA SPLCME, gratificacions per treballs extraordinaris realitzats fora de la seva jornada normal de treball corresponent al grup C2 i les que hagués hagut de rebre corresponents al grup C1

ANTECEDENTS: La part actora exposa que va sol·licitar el pagament de la quantitat de 573,47 € per diferència entre les quantitats que ha rebut pe

ANTECEDENTS:

La part actora exposa que va sol·licitar el pagament de la quantitat de 573,47 € per diferència entre les quantitats que ha rebut per gratificacions per treballs extraordinaris realitzats fora de la seva jornada normal de treball corresponent al grup C2 i les que hagués hagut de rebre corresponents al grup C1 més interessos.

L’administració demandada compareix i s’oposa a la demanda al·legant en primer lloc uns antecedents als quals em remeto; indica que no existeix divergència en els fets bàsics de la reclamació i la discussió queda restringida a una qüestió jurídica, és a dir si els agents de la Policia Local pertanyen al grup C1 o C2, i si l’equiparació produïda per la modificació de la Llei 16/91 de 10 de juliol és aplicable. Entén que els agents de la Policia Local segueixen enquadrats en el grup C2 i cita l’article 160 D 214/1990 i següents en virtut de tot això entén improcedent el pas del subgrup C2 al C1.

DECISIÓ

ESTIMO el recurs presentat per XXXXXXXXXXX contra la desestimació per silenci administratiu de la seva sol·licitud de 27 de maig 2019 sol·licitant el pagament d’una quantitat, ampliat a l’estimació parcial expressa posterior. I ANUL·LO la resolució recorreguda.

CONDEMNO a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a abonar a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la quantitat de 334,24 €. Més els interessos legals meritats des del dia de la petició.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail