SENTÈNCIA SPLCME, contra l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès, presenta recurs contenciós contra la desestimació  per silenci administratiu de

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès, presenta recurs contenciós contra la desestimació  per silenci administratiu de la sol·licitud de data xx de xx de xx, d’abonament de la diferència entre les quantitats de les gratificacions per treballs extraordinaris realitzats fora de la seva jornada normal de treball que ha rebut (corresponents al subgrup C2) i les que hauria d’haver rebut (corresponents al subgrup C1) corresponents al període de maig de 2018 a març de 2019 i que ascendeixen a 103,05 €.

Ateses les consideracions anteriors, i fent ús de la potestat que li ve conferida per l’art. 117 de la Constitució, aquest Jutjat ha resolt:

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs presentat per XXXXXXXXXXXXXX contra la desestimació per silenci administratiu de la seva sol·licitud de XX de maig XX sol·licitant el pagament d’una quantitat. I ANUL·LO l’actuació administrativa recorreguda.

CONDEMNO a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a abonar a XXXXXXXX la quantitat de 103,05 €, més els interessos legals meritats des del dia de la petició.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail