SENTÈNCIA SPLCME, l’Ajuntament de Barcelona ha d’Abonar 7.589,77 € i els interessos meritats

Fets La representació processal de la part actora va interposar un recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpte de la sol·lic

Fets

La representació processal de la part actora va interposar un recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpte de la sol·licitud administrativa interposada en la qual se sol·licitava l’abonament de 7.589,77 € en concepte d’indemnització per les lesions i seqüeles patides per raó del servei, segons el principi d’indemnitat, causant una lesió als interessos legítims del meu representat. Es va admetre a tràmit, un cop feta la tramitació corresponent, la part demandada va presentar escrit manifestant el seu assentiment a la quantia principal però no als interessos. La part actora manifesta que els interessos són procedents.

Decisió:

ESTIMO el recurs contenciós administratiu presentat pel senyor agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, contra la desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la part actora en data X de juliol del XXXX per aplanament de l’Administració demandada a les pretensions de l’actora condemnant a l’Administració a abonar a la part actora la quantia de 7.589,77 € – I estimo la pretensió dels interessos meritats des del moment de la reclamació via administrativa per tal de rescabalar els perjudicis causats en el ple exercici de les seves funcions professionals

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail