Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Cerdanyola ha d’abonar a un policia local els serveis extraordinaris com a grup C1

ANTECEDENTS: L’objecte d’aquest recurs és la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de 29 d’abril de 2019, d’abonament de la dif

ANTECEDENTS:

L’objecte d’aquest recurs és la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de 29 d’abril de 2019, d’abonament de la diferència entre les quantitats de les gratificacions per serveis extraordinaris realitzats fora de la seva jornada normal de treball que ha rebut el recurrent, funcionari de la policia local de Cerdanyola del Vallès (corresponents al subgrup C2) i les que hauria d’haver rebut (corresponents al subgrup C1) del període de maig de 2018 a març de 2019, i que ascendeixen a 167,93 €  Sol·licita l’actora l’abonament dels 167,93 €, més interessos legals i condemna en costes.

HE RESOLT

PRIMER.- Estimar el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acte administratiu impugnat, el qual, en conseqüència, s’anul·la.

SEGON.- Condemnar a l’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS a abonar al senyor XXXXXXXXXXXXX la quantitat de 167,93 €, més els interessos legals corresponents des del dia de la petició.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail