Sentència SPLCME, l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès ha d’abonar a un Agent que estava de Caporal habilitat 14.114,04 €

Raonaments jurídics Únic.- L’article 105.2 Llei 29/98, del 13 de juliol estableix “Si concorren causes d'impossibilitat material o legal d'exec

Raonaments jurídics

Únic.- L’article 105.2 Llei 29/98, del 13 de juliol estableix “Si concorren causes d’impossibilitat material o legal d’executar una sentència, l’òrgan obligat a acomplir-la ho ha de manifestar a l’autoritat judicial mitjançant el representant processal de l’Administració, dins el termini que preveu l’apartat segon de l’article anterior, a fi que, amb audiència de les parts i de qui consideri interessats, el jutge o el tribunal apreciï la concurrència o no de les causes esmentades i adopti les mesures necessàries que assegurin una major efectivitat de l’executòria, i fixi si s’escau la indemnització procedent per la part en què no pugui ser objecte d’Administració de justícia a Catalunya.” Dins del dret fonamental a la tutela judicial efectiva que reconeix l’article 24 CE està al dret a obtenir una resolució fonamentada en dret i a la seva execució. El dret a l’execució de les sentències fermes és una manifestació del dret a la tutela judicial efectiva, ja que si no com bé assenyala el Tribunal Constitucional “las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren serían meras declaraciones de intenciones y, por tanto, no estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial (STC 37/2007 de 12 de febrer o STC de 27 de març de 2012. D’acord amb l’article 103.2 Llei 29/98 “les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i els termes que s’hi consignin”

D’acord amb els raonaments dits entenc que ens trobem davant de la impossibilitat d’execució part de la sentència dictada, com seria el restabliment de l’actor en la plaça per la qual va ser nomenat que les places de caporal estan ocupades pels corresponents titulars respecte dels quals l’actora no ostenta cap dret preferent, ja que el seu dret era referit al nomenament com a interí a una plaça concreta que ja s’ha cobert pels procediments legalment establerts, un aspecte diferent és que mentre no van concórrer les circumstàncies condicionants de la vigència del nomenament com habilitat, l’Administració va deixar sense efecte indegudament aquest nomenament, aspecte que li genera el dret a les retribucions corresponents al temps transcorregut.

Part dispositiva

Declaro la impossibilitat d’execució de la sentència dictada en aquest procediment en la part corresponent al restabliment de l’actor en la plaça de caporal habilitat. Es procedeix a executar la sentència en la relació a la quantitat a abonar en concepte de retribucions deixades de percebre en la quantitat de 14.114,04 € més els interessos legals.

La demanda ha estat dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail