Sentència SPLCME, l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès obligat a abonar 978,49 € de plus de caporal

FONAMENTS DE DRET PRIMER. Objecte del present recurs i al·legacions de les parts L’actora va interposar recurs contra el Decret d’Alcaldia de dat

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Objecte del present recurs i al·legacions de les parts L’actora va interposar recurs contra el Decret d’Alcaldia de data XX/XX/XXXX, pel qual es va denegar la sol·licitud d’abonament de la quantitat de 978,49 € corresponent al plus de caporal del mes de juliol i agost i així com la resta de mesos fins que el Decret sigui ferm, així com contra el Decreto d’Alcaldia de data XX/XX/XXXX, que desestimà el recurs de reposició interposat contra l’anterior. Per a fonamentar el seu recurs l’actora al·lega, en síntesi, que el decret mitjançant el qual deixava sense efectes el nomenament de caporal, no tenia data d’efectes i, per tant, va realitzar tasques de Caporal fins que al XX-XX-XXXX que va ser requerit per retornar els galons; que en la notificació de la comunicació es resol que deixi de realitzar les funcions de caporal amb efectes del dia XX-XX-XXXX i que això vol dir que fins a aquella data les va desenvolupar, i que l’eficàcia de l’acte administratiu estava subjecte a notificació i, per tant, l’eficàcia demorada. S’afegeix que el Decret no es va pronunciar sobre la petició de deixar sense efectes l’executivitat del Decret de cessament, i que no havent-se resolt expressament en el termini d’un mes sobre aquesta suspensió, el Decret de revocació va quedar suspès per silenci.

DECISIÓ

Estimo el recurs contenciós administratiu interposat per XXXXXXX contra el Decret d’Alcaldia de data XX/XX/XXX, pel qual es va denegar la sol·licitud d’abonament de la quantitat de 978,49 corresponent al plus de caporal del mes de juliol i agost i així com la resta de mesos fins que el Decret sigui ferm, així com contra el Decret d’Alcaldia de data XX/XX/XXXX, que desestimà el recurs de reposició interposat contra l’anterior, declarant la nul·litat dels referits actes, i condemno a la demandada a què aboni a l’actor el complement de caporal des del dia que el va deixar de percebre  a conseqüència del seu cessament i fins al dia XX/XX/XXXX, més els interessos legals corresponents, i al pagament de 200 euros en concepte de costes processals.

La demanda ha estat dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail