Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha d’abonar 1.237,64 € a un delegat sindical

Antecedents S’interposa recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta i la molt posterior resolució expressa de 23.12.2021 des

Antecedents

S’interposa recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta i la molt posterior resolució expressa de 23.12.2021 desestimatòria de la sol·licitud formulada pel recurrent en data 30.10.2018 per tal que l’ajuntament li aboni les quantitats econòmiques pendents dels plusos de festivitat i nocturnitat durant els quatre últims anys, que corresponen als mesos de vacances.

Decisió

ESTIMAR el recurs contenciós administratiu presentat per la representació processal de XXXXXXX contra Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, anul·lar la resolució impugnada.

En aquest cas, el recurrent és delegat sindical i no es qüestiona que al llarg dels mesos no vacacionals percebi els complements que aquí es reclama, per la qual cosa aplicant la doctrina esmentada al cas que aquí ens ocupa, és procedent estimar aquest recurs i condemnar a l’ajuntament demandat a satisfer al recurrent la quantitat de 1.237,64 €, que tampoc ha estat qüestionada.

D’acord amb l’article 139 Llei 29/98 és procedent imposar les costes processals a la demandada si bé limitades a la quantia màxima de 200 €

La demanda ha estat dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail