Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda condemnat a pagar la quantitat de 880,66 € més interessos a un Caporal de la Policia Local

Els Ajuntaments s'han de fer càrrec de les insolvències dels ciutadans que siguin condemnats per agressió als Agents de la Policia Local ANTECEDENT

Els Ajuntaments s’han de fer càrrec de les insolvències dels ciutadans que siguin condemnats per agressió als Agents de la Policia Local

ANTECEDENTS DE FET

Caporal de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda, que en l’any 2002 va participar en la detenció de l’autor d’ un delicte d’atemptat i dos delictes de lesions, i en el curs de la seva intervenció va ser agredit sofrint lesions, segons els fets provats de la sentència XXXXXX del Jutjat Penal 1 de Sabadell. L’autor va ser condemnat a indemnitzar al caporal en la quantitat de 880,66 € i va ser declarat insolvent.

La sol·licitud de rescabalament adreçada a l’Ajuntament no va prosperar.

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda s’oposa en el judici a la pretensió de l’actor, i al·lega en primer lloc falta de legitimació passiva, atès que és l’Administració General de l’Estat la responsable d’assumir aquesta reclamació, segons diversa jurisprudència que al·lega, a continuació al·lega prescripció, inexistència de silenci, nega la infracció del principi d’indemnitat i es remet a diverses sentències, per tot la qual cosa sol·licita que es desestimi la demanda.

FONAMENTS DE DRET

No existeix cap raó per entendre que la legitimació passiva correspon a l’Administració General de l’Estat. Es tracta d’un funcionari de policia local que treballa per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i per tant presta serveis per aquest Ajuntament. L’obligació del principi d’indemnitat recau per tant sobre l’Ajuntament pel qual treballa.

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs presentat per XXXXXXX contra la desestimació.

COMDEMNO a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a fer pagament a XXXX de la quantitat de 880,66 € més els interessos meritats des del dia de la seva reclamació administrativa.

Amb imposició de costes a L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Contra aquesta sentència no hi cap recurs.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat Vicenç Navarro

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail