Sentència SPLCME, l’Audiència Provincial de Barcelona absol un policia municipal de Terrassa

Antecedents de fet Primer. El dia XX de juny de XXXX el Jutjat d'instrucció núm. X de Terrassa dictà una sentència amb la decisió següent: “Que d

Antecedents de fet

Primer. El dia XX de juny de XXXX el Jutjat d’instrucció núm. X de Terrassa dictà una sentència amb la decisió següent:

“Que debo condenar y condeno a D. XXXXXXXXXXXX como autor de un delito  de lesiones a la pena de XXXX días de multa con una cuota diaria de XXXX euros, y con un XXX de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, con imposición de la mitad de las costas procesales. 2 / 5 En cuanto a la responsabilidad civil, procede que el agente de la Policía Municipal de Terrassa, D. XXXXXXXX indemnice a D. XXXXXXXXXXX en la cuantía de XXXXXXXXX euros, por las lesiones sufridas”.

Fonaments de dret

Primer. L’apel·lant combat la sentència dictada en primera instància adduint com a motius d’impugnació: 1. La concurrència d’un error en la valoració de la prova practicada en el plenari; 2. Concurrència de l’eximent de compliment d’un deure de l’article 20.7 del Codi penal; i, subsidiàriament, 3. Entén que, en aplicació del principi acusatori, la pena a imposar al recurrent, en cas de condemna, seria la mínima prevista legalment.

Decisió

  1. Estimo el recurs d’apel·lació expressat en l’antecedent de fet segon d’aquesta sentència formulat per l’agent de la Policia Municipal de Terrassa.
  2. Revoco la sentència condemnatòria dictada pel Jutjat d’instrucció núm. X de Terrassa, de data XX de juny de XXXX, en el seu judici sobre delictes núm. XXX/XXXX-XX; i, en el seu lloc, absolc el recurrent del delicte pel qual fou condemnat en la sentència ara revocada.

La defensa ha estat dirigida per l´advocada del sindicat  Isabel Sánchez Molina

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail