Sentència SPPM Cat, contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Sant Cugat que se li va realitzar un descompte de 74,16 euros en concepte de “Descompte Paga Assistènci

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Sant Cugat que se li va realitzar un descompte de 74,16 euros en concepte de “Descompte Paga Assistència” de la paga de productivitat de setembre 2016, per una baixa mèdica amb ingrés hospitalari per intervenció quirúrgica.

L’ajuntament de Sant Cugat disposa d’una regulació sobre les retribucions durant la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, regulades per Decret, on s’acorda que l’empleat o empleada percebrà la totalitat de retribucions corresponents al lloc de treball que ocupa, incloses les associades al treball efectiu, quan la causa de la baixa sigui degut, entre d’altres, a un Ingrés hospitalari.

El jutjat contenciós administratiu HA RESOLT:

Estimar el recurs presentat per la Sra.XXXX i anul·lar la resolució impugnada i RECONEIX l´abonament de 74,16 € mes els interessos legals. Aquesta sentència no és susceptible de recurs ordinari.

La demanda ha estat dirigida per l´advocat del sindicat Sr. Vicenç Navarro Betrian.

 

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail