SPLCME Arenys de Mar – Satisfacció extraprocessal

En data XX de novembre de XXXX mitjançant instancia amb número de registre d’entrada XXXX/XXXXX, el funcionari de carrera XXXXXXX, presenta escrit

En data XX de novembre de XXXX mitjançant instancia amb número de registre d’entrada XXXX/XXXXX, el funcionari de carrera XXXXXXX, presenta escrit pel qual demana el rescabalament i abonament de la quantitat pendent de cobrament que ascendeix a 7850 € més interessos legals corresponents, com a conseqüència dels danys patits amb ocasió de les funcions que te encomanades com a funcionari de policia al servei de l’Ajuntament. Tot això, en virtut de la Sentència ferma recaiguda en el procediment abreujat núm. XXX/XX del Jutjat d’instrucció núm. X d’Arenys de Mar.

El cap de RRHH en el seu informe de XX de juliol de XXXX constata els següents fets provats:

Agent de la Policia Local d’Arenys de Mar que en el desenvolupament ordinari de les seves funcions pateix lesions arrel d’una actuació policial.

Resolc:

Estimar la reclamació interposada pel funcionari de la Policia local, Sr. XXXXXXXXXX, amb DNI XXXXXXXXXXXX mitjançant instància de data XX/XX/XXXX, amb núm. de registre d’entrada XXXXXX, i instància de data XX/XX/XXXX, amb número de registre d’entrada XXXX/XXXXXX.- Aprovar el rescabalament de la quantitat reclamada pel Sr. XXXXXXXX, per un import de 7.850€, dels quals 5.850€ en concepte de lesions i 2.000€ en concepte de seqüeles, més interessos legals corresponents, com a conseqüència dels danys patits amb ocasió de les funcions que te encomanades com a funcionari de policia al servei de l’Ajuntament, i d’acord amb la Sentència ferma recaiguda en el procediment abreujat núm. XXX/XX del Jutjat d’instrucció núm. X d’Arenys de Mar

L´advocada del sindicat Isabel Molina Sánchez

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail