Una altra vegada l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda uns dies abans del judici reconeix la reclamació d’un delegat sindical

ANTECEDENTS: En Decret XXXXX resol reconèixer a l'interessat el pagament de la quantia de 6.062,59 €  per complements retributius deixats de perc

ANTECEDENTS:

En Decret XXXXX resol reconèixer a l’interessat el pagament de la quantia de 6.062,59 €  per complements retributius deixats de percebre  durant les anualitats de 2013-2016.

Vist que en data 19/09/2019, està assenyalada  la vista del procediment  abreujat  XXXX que s’està tramitant al jutjat contenció administratiu de Barcelona per determinar  la procedència de l’abonament dels interessos reclamats  a la instància de desembre de 2016.

RESOLÇ:

1r RECONÈIXER  el dret i ABONAR al Sr. XXXXXX, Agent de la Policia Local  amb TIP XXXX, la quantitat de 703,85 € en concepte d’interessos de demora en relació  a la quantitat de 6.062,59 € reconeguda  al Decret XXXXX. Any 2018.

2n NOTIFICAR la present resolució  a la persona interessada i al Jutjat  Contenciós Administratiu de Barcelona.

La demanda estava sent dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail