Cursos

Imatge de curs CDSP CURS DE DELEGAT SINDICAL POLICIAL
2024

Curs restringit a delegats sindicals.

Demanar inscripció amb dades de contacte i delegació a la que pertany a

formaciodelegats@spl-cme.cat

Imatge de curs 20240201 INSPECCIONS D’ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I ALTRES
2024

Temari:

 1. El procediment administratiu.
 2. Normativa i definicions.
 3. L’inspecció d’establiments.
 4. Els controls de l’inspecció.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011002


Imatge de curs 20240401 GUIA BÀSICA D’ACTUACIÓ I INSTRUCCIÓ D’ATESTATS PER DELICTES LLEUS
2024

Temari:

 1. Els delictes lleus, tipus i penes.
 2. Competència judicial, actuació policial, simulació de delicte i
  denúncia falsa, l’assistència lletrada.
 3. Tramitació de diligències al NIP, contingut de les diligències i
  annexos.
 4. La sol·licitud d’ordre de protecció, els procediments per delicte
  lleu en seu judicial, vista oral i recursos.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011004


Imatge de curs 20240601 LA PLANIFICACIÓ POLICIAL
2024

Temari:

 1. La importància de la planificació estratègica.
 2. Gestió per processos i planificació dels indicadors.
 3. Els dispositius policials.
 4. Indicadors. Plans d’acció policial i les ordres de servei operatives.

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011006


Imatge de curs 20240801 CURS AVANÇAT D’OPERATIVA POLICIAL EN SEGURETAT CIUTADANA
2024

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011008


Imatge de curs 20241001 TACÒGRAF
2024

Temari:

 1. Tacògraf.
 2. Lectura pantalla UV i tiquets tacògraf.
 3. Targetes de tacograf.
 4. Temps de conducció i descans. Limitador de velocitat.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011010


Imatge de curs 20241201 INVESTIGACIÓ POLICIAL CRIM ORGANITZAT
2024

Temari:

 1. Característiques del crim organitzat.
 2. Explicacions policials  crim organitzat.
 3. El perfil dels delinqüents implicats.
 4. El paper d’Espanya en el crim organitzat.

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011012


Imatge de curs 20241601 TARGETES DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
2024

Temari:

 1. Normativa Reguladora Llei 13/2014 de 30 d’octubre, d’accessibilitat
 2. Targeta acreditativa de discapacitat
 3. La tramitació de la targeta PMR
 4. Ús fraudulent de targetes PMR

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011016


Imatge de curs 20241801 MODELS I EIXOS POLICIALS
2024

Temari:

 1. La regulació internacional
 2. La normativa estatal
 3. La policia com a law enforcement agency
 4. Policia, statu quo i societat
 5. La policia i el delicte
 6. Models policials

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011018


Imatge de curs 20242001 LA INSPECCIÓ ADMINISTRATIVA
2024

Temari:

 1. NORMATIVA 1
 2. NORMATIVA 2
 3. GRANS ESDEVENIMENTS
 4. INSPECCIONS

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011020


Imatge de curs 20242201 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ OSINT
2024

Temari:

 1. Consideracions prèvies abans de començar a investigar
 2. Recursos OSINT de cerca genèrica
 3. Recursos OSINT de cerca automatitzada
 4. SOCMINT, l’OSINT a les xarxes socials


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011022


Imatge de curs 20240101 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES POLICIALS
2024

Temari:

 1. El Conflicte.
 2. La Mediació.
 3. La Mediació en l'àmbit policial.
 4. La resolució alternativa de conflictes - RAC.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011001


Imatge de curs 20240301 TRAMITACIÓ DE DILIGÈNCIES: L’ATESTAT DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DOMÈSTICA
2024

Temari:

1. Definicions, l’agressor, la víctima i l’actuació policial.
2. Principals delictes en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica.
3. Actuació preceptiva, competències judicials, minuta i ordre de protecció.
4. Tramitació de diligències a l’aplicació Atestats i Denúncies.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011003


Imatge de curs 20240501 PROCEDIMENTS LEGALS APLICATS A L’OPERATIVA POLICIAL
2024

Temari:

 1. Introducció al Dret Penal i al Codi Penal
 2. La detenció policial i el procés judicial
 3. Delictes contra les persones, l’ordre públic i la seguretat col·lectiva
 4. Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011005


Imatge de curs 20240901 ACTUALITZACIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
2024

Temari:

 1. RDL 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 2. RD 1428/2003, Reglament General de Circulació.
 3. RD 2822/1998, Reglament General de Vehicles.
 4. Permisos de conduir.
Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011009


Imatge de curs 20240701 METODOLOGIA POLICIAL AVANÇADA EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT
2024

Temari:

 1. Legislació sobre els accidents
 2. L’Atestat
 3. Factors que intervenen en l’accident de trànsit
 4. Classes d’accidents


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011007


Imatge de curs 20241301 RECONSTRUCCIÓ D’ACCIDENTS: CONCEPTES BÀSICS DE MATEMÀTIQUES
2024

Temari:

 1. Introducció a les matemàtiques
 2. Geometria i trigonometria
 3. Àlgebra
 4. Funcions, gràfiques, vectors, derivades i integrals

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011013


Imatge de curs 20241401 L’ÚS DE LA FORÇA POLICIAL
2024

Curs solidari. Semipresencial

MATRÍCULA TANCADA

Temari:

 1. Normativa que regula l'ús de la força policial
 2. Principis d'actuació policials
 3. Legítima defensa i defensa personal
 4. Sentències i jurisprudència
Aquest curs computa 80 hores lectives.

Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024
Presencial el 22 d'abril de 2024 a Terrassa, de 9:00 AM a 18:00 PM


Curs finalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011014


Imatge de curs 20241701 LA LLEI DE BENESTAR ANIMAL I ELS DELICTES CONTRA ELS ANIMALS
2024

Temari:

 1. Contextualització i definicions jurídiques de la Llei 7/2023
 2. Els animals de companyia, els animals silvestres en captivitat i la utilització d’animals en activitats culturals i festives
 3. Inspecció, vigilància i règim sancionador
 4. Delictes de maltractament i abandonament animal al Codi Penal

Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011017


Imatge de curs 20241901 PATOLOGIA FORENSE EN L’ÀMBIT POLICIAL
2024

Temari:

 1. Estudi medicolegal de les lesions.
 2. Diagnòstic diferencial entre lesions vitals i postmortals.
 3. Valoració medicolegal i classificació de les contusions.
 4. Accident de trànsit i atropellament.
 5. Lesions i mort per arma blanca.
 6. Lesions i mort per arma de foc.
 7. Asfíxies.
 8. Mort per inhibició. Mort en custòdia.
 9. Catàstrofes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 d'abril de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024

Curs finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2023011019