Com s´accdeix a les Policies Locals de Catalunya

L'accés a les policies locals de Catalunya es pot fer mitjançant dues vies: Ingrés a través de las categories d'agent de l'escala bàsica. Ing

L’accés a les policies locals de Catalunya es pot fer mitjançant dues vies:

  • Ingrés a través de las categories d’agent de l’escala bàsica.
  • Ingrés a través de les escales executiva o superior.

A la resta de categories s’accedeix per promoció interna

Condicions necessàries per poder accedir a la policia local

Edat: A partir dels 18 anys, l’edat màxima es fixa per l’Ajuntament en la convocatòria.

Estatura mínima: 1,60 m les dones i 1,70 m els homes

Estudis mínims: graduat escolar o equivalent per a agent. Diplomatura per a inspector

Permisos de conduir: A2, B i BTP (abans B1 i B2)

Declaració jurada: compromís de dur armes de foc

Antecedents: no haver estat condemnat per delicte dolós ni separat del serveis de l’Estat, de les administracions autonòmiques, locals o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, essent aplicable el benefici de la rehabilitació.

Superació de proves:

  • físiques
  • mèdiques
  • psicotècniques
  • culturals
  • català
  • curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • període de pràctiques


Normativa reguladora
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, regula entre d’altres aspectes, el règim estatutari del personal funcionari que forma part de les policies locals i, en relació amb aquest, els mecanismes de selecció per a l’accés, la promoció i la mobilitat i també obre la porta als funcionaris interins de policia local, amb l’objecte establir un règim jurídic homogeni que integri les policies locals de Catalunya en un mateix sistema de seguretat pública i en permeti la coordinació, amb un rigorós respecte al principi d’autonomia municipal.
El Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals (DOGC núm. 3732 de 3.10.2002) és la norma jurídica bàsica reguladora d’aquests procediments.
L’objecte d’aquest Reglament és regular el règim d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya, i l’àmbit d’aplicació és per a tots els municipis de Catalunya que disposin de cossos de policia local.

SPPME-CAT

 

Facebooktwitterlinkedinmail