Sentència SPPM Cat contra l’Ajuntament de Mataró

FONAMENTS DE DRET: La part actora sol-licita que es reconegui al recurrents Policies Locals de Mataró D. XXX D. XXX D.XXX D.XXX el dret a ser retri

FONAMENTS DE DRET:

La part actora sol-licita que es reconegui al recurrents Policies Locals de Mataró D. XXX D. XXX D.XXX D.XXX el dret a ser retribuïts amb el nivell 19 de complement de destí a partir de la finalització, per a cadascun d´ells , del curs bàsic a L´Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L´administració demandada al-lega que d´acord amb el pacte, modificat per acord any 2008, els agents de nou ingrés, requereixen un periode de carència de 20 mesos per poder accedir al canvi de complement de desti (17-19).

DECISIÓ

ESTIMAR el recurs presentat per agents de la Policía Local senyors XXX , XXX, XXX, XXX contra Ajuntament de Mataró i reconeixer el dret dels recurrents a percebre el nivell 19 de complemenmt de destí.

Contra la mateixa sentència no es pot interposar cap recurs.

La demanda a sigut dirigida per advocat Juan José Llamas Romay.

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail