Sentencia SPPM Cat , contra l´Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires.

ANTECEDENTS DE FET El Sr. XXX agent de la Policia Local de Sant Esteve de Sesrovires , formula recurs contencios administratiu contra la desestimac

ANTECEDENTS DE FET

El Sr. XXX agent de la Policia Local de Sant Esteve de Sesrovires , formula recurs contencios administratiu contra la desestimació de la solicitud formulada en data 27.12.2005, davant l´ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, relativa al reconeixament del complement de desti nivell 15, amb efectes de 11 de julio del 2000 fins el 30 d´abril de 2005, amb l´abonament de les quanties deixades de percebre per aquest concepte.

FONAMENTS DE DRET

Pel que fa al fons de l´assumpte l´article 21 de la llei 30/1984, de 2 d´agost de reforma de la funció pública, d´acord amb el article 1.3 de la mateixa norma, i, en particular l´apartat 2.a) que literalment diu: Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo al menos del complemento de destino de los puestos de trabajo de nivel correspondiente a su grado personal. Resulta acreditado y aporta la parte actora que tenía consolidado el nivel de complemento de destino 15 de la Guardia Civil.

Procedeix estimar la demanda formulada en aquest recurs i declarar el dret de l´actor a percebre les retribucions corresponents al complement de desti 15 a l´ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires- en concret 1659,48 € més els interessos legals corresponents.

FALLO:

ESTIMAR la demanda formulada en aquest recurs.

El recurs a sigut portat pel advocat del sindicat Vicenç Navarro Betrian

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail