Sentència SPLCME, el Jutjat Contenciós Administratiu, revoca i deixa sense efecte la revocació d’un Caporal habilitat per part de L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès

ANTECEDENTS: L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès revoca el nomenament d'un caporal habilitat. L'advocat del SPLCME, realitza demanda davant el De

ANTECEDENTS:

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès revoca el nomenament d’un caporal habilitat.

L’advocat del SPLCME, realitza demanda davant el Decret de revocació com a caporal habilitat per part de l’Ajuntament.

RAONAMENTS JURÍDICS:

Primer.- Revocació nomenament La part actora va ser nomenat per Decret com a caporal habilitat fins a la cobertura reglamentària de la plaça o fins a la reincorporació d’un nou inspector a la Policia Local amb data d’efectes del dia XX de setembre del XXXX. Amb posterioritat a aquest nomenament l’Administració demandada, arran d’un informe tècnic de l’Inspector en Cap del Cos de la Policia Local va, entendre que procedia la revisió de l’acte atès que s’havia omès el procediment legalment establert i iniciat el procediment es resol per Decret deixar sense efectes el decret de XX de setembre del XXXX revocant el nomenament fet i aquest es notifica a l’actor en data XX de juliol del XXXX. Davant d’aquesta resolució la part actora va interposar un recurs de reposició, el qual es va desestimar per resolució de XX d’octubre del XXXX i es va notificar el X de novembre del XXXX. La part actora al·lega la vinculació del decret fent el nomenament fent aplicació de la doctrina dels contractes. No obstant això, hem de tenir en compte que estem davant un nomenament per exercir un càrrec públic el qual està sotmès a la normativa vigent, en concret, la normativa sobre la provisió de llocs de treball. L’Administració dicta un acte i amb posterioritat considera que el mateix no s’adequa a l’ordenament jurídic per tal de deixar sense efecte el mateix ha de procedir d’acord amb els articles 106 i SS Llei 39/2015, extrem que no ha fet, atès que s’ha limitat a dictar un acte deixant sense efecte l’anterior, com si es tractés d’una rectificació a l’empara de l’article 109.2 Llei 39/2015. En la contestació a la demanda, l’Administració al·lega que no ens trobem davant de cap vici de nul·litat de l’article 47 Llei 39/2015, sinó més aviat davant d’un defecte de forma. Però aquesta al·legació no es pot estimar. Aquesta jutjadora és coneixedora de la jurisprudència existent respecte a la relativització del procediment que s’ha de seguir per part de l’Administració per a l’adopció dels seus actes i a la regla general de l’anul·labilitat davant de la nul·litat, per tal d’haver d’acreditar una efectiva indefensió i de la manca de virtualitat per anul·lar els actes que té l’omissió d’informes preceptius emesos per òrgans consultius. En el cas que ens ocupa, resultaria que l’Administració es limita a dictar una resolució deixant sense efecte un nomenament sense incoació del procediment de revisió que preveu l’article 106 Llei 39/2015 i a la vegada ometent un dictamen favorable de l’òrgan consultiu, en aquest la Comissió Administració de justícia a Catalunya.

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret de XX d’octubre del XXXX pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra el decret de XXXX/XXXX pel qual es deixa sense efecte el decret de nomenament de l’actor com a caporal habilitat i revoca el seu nomenament, el qual revoco i deixo sense efectes amb restabliment de l’actor com a caporal habilitat.
Imposo les costes processals a la part demandada en la quantia de 300 €.
La demanda ha sigut dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail