Sentència SPLCME, estimada la demanda d’un policia local de Cerdanyola del Vallès

ANTECEDENTS: La part actora agent de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès,  exposa que va sol·licitar el pagament de la quantitat de 77,31 €

ANTECEDENTS:

La part actora agent de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès,  exposa que va sol·licitar el pagament de la quantitat de 77,31 € per diferència entre les quantitats que ha rebut per gratificacions per treballs extraordinaris realitzats fora de la seva jornada normal de treball corresponent al grup C2 i les que hagués hagut de rebre corresponents al grup C1 més interessos.

DECISIÓ

ESTIMO el recurs presentat per XXXXXXXXX contra la desestimació per silenci administratiu de la seva sol·licitud de 29 d’abril de 2019 sol·licitant el pagament d’una quantitat, i ANUL·LO la resolució recorreguda.

CONDEMNO a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a abonar a XXXXXXXXXXXXXX la quantitat de 77,31 €. mes els interessos legals meritats des del dia de la petició.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail