Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Badalona ha de restituir al seu lloc de treball a un Guàrdia Urbà i retribuir-li les retribucions deixades de percebre

*** NOTÍCIA MOLT IMPORTANT *** ANTECEDENTS: L’objecte d’aquest recurs és la desestimació presumpta de la instància presentada pel recurrent

*** NOTÍCIA MOLT IMPORTANT ***

ANTECEDENTS:

L’objecte d’aquest recurs és la desestimació presumpta de la instància presentada pel recurrent en data XXXXXXX contra l’Ordre de servei Codi XXXX, de XXXXX que determina:

“Per necessitats de servei, es produeixen els següents canvis d’unitats que afecten als que a continuació es relacionen: Agent XXX. XXXXXXXX. Passa a reforç del servei. L’entrada en vigor d’aquest canvi serà a partir del dia següent de la data del present informe»

L’advocat del sindicat SPLCME,  sol·licita que s’estimi la demanda, s’anul·li l’ordre de servei impugnada i es reincorpori a l’actora al servei d’atestats, amb percepció dels havers deixats de percebre que li han estat retirats. Fonamenta les seves pretensions en els motius següents:

A/ Vulneració de l’art 54 de la Llei 30/1992 (manca de motivació),

B/ Vulneració de l’art 81.2 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

C/ Dret a la no discriminació. Vulneració de l’art 14 CE i art 14 EBEP.

L’Ajuntament de Badalona   s’oposa a les pretensions actores i sol·licita la desestimació del recurs.

DECIDEIXO:

ESTIMAR el recurs interposat per XXXXXXX, contra l’Ajuntament de Badalona, anul·lar l’actuació administrativa impugnada, amb tots els efectes inherents a dita declaració de nul·litat, inclosa la restitució de l’actor al seu lloc de treball anterior i , en el seu cas, l’abonament de les diferències retributives deixades de percebre a causa del canvi de lloc de treball d’autes, des de la data d’entrada en vigor de l’Ordre.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat del sindicat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail