Sentència SPLCME, L’Ajuntament de Viladecans ha d’abonar 750 € en concepte de responsabilitat civil a un Policia Local

Antecedents: Agent de la Policia Local de Viladecans, interposa recurs contenciós administratiu contra la resolució de data XXXXXX en virtut de la

Antecedents:

Agent de la Policia Local de Viladecans, interposa recurs contenciós administratiu contra la resolució de data XXXXXX en virtut de la qual s’acorda: “Inadmetre el recurs interposat pel Sr. XXXXXXXXXXXXXX,  contra AJUNTAMENT DE VILADECANS mitjançant el qual reclamava l’abonament d’una indemnització de 750 € en concepte de responsabilitat civil

Decisió:

ESTIMAR  el recurs presentat per XXXXXX contra AJUNTAMENT DE VILADECANS, anul·lar la resolució impugnada i condemnar a l’administració demandada a abonar al recurrent la quantitat de 750 € més els interessos legals corresponents des de la data de la reclamació administrativa fins al dia del seu abonament, i les costes fins al límit màxim de 300 euros.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail