Sentencia SPPM Cat contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès, va presentar demanda contra la denegació de la instància presentada en la qual se

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès, va presentar demanda contra la denegació de la instància presentada en la qual se sol·licitava l’abonament en la nòmina de novembre de l’import de 150  € en concepte de dietes i quilometratge per la participació en el Curs d’Instrucció d’Atestats impartits a L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

DECISIÓ:

DECLARAR l’assentiment parcial a la pretensió formulada en el present recurs contenciós administratiu interposat pel recurrent pel qual fa exclusivament a la indemnització per raó de servei en relació a les despeses  produïdes amb motiu del desplaçament a la formació per la utilització de vehicle particular consistent en 150,00 €.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail