Valoració de les condicions psicològiques per l´arma de foc reglamentària de les Policies Locals

Amb aquesta finalitat els psicòlegs avaluen, mitjançant proves escrites i entrevistes individuals, la capacitat psicològica dels membres de les pol

Amb aquesta finalitat els psicòlegs avaluen, mitjançant proves escrites i entrevistes individuals, la capacitat psicològica dels membres de les policies locals.

Tal i com estableix l’article 23.1, del Decret 219/1996, de 12 de juny, del Reglament d’armament de les policies locals, les revisions psicotècniques als membres de les plantilles de la policia local es realitzaran, com a mínim, cada dos anys.

Els informes i els continguts de les proves psicotècniques que justifiquen el resultat d’apte o no apte quedaran sota la custòdia exclusiva dels tècnics que les realitzin per preservar-ne la confidencialitat, així ho especifica l’article 27.2 del Decret 219/1996, de 12 de juny, del Reglament d’armament de les policies locals.

Malgrat això, l’interessat té dret a ser informat sobre el resultat de la revisió mitjançant una entrevista amb l’especialista que l’hagi avaluat i ha de sol·licitar aquesta informació per via reglamentària a l’alcalde o persona en qui hagi delegat. Article 23.3 de l’esmentat Decret.

Els efectius policials que hagin obtingut el resultat de no apte en les proves psicotècniques o si els peritatges d’aquesta naturalesa desaconsellen l’ús de l’arma podran sol·licitar la realització de noves proves un cop transcorreguts sis mesos des de la realització anterior. Article 23.4 del Decret 219/1996, del Reglament d’armament de les policies locals.

Per realitzar la revisió d’arma d’una plantilla de policia local és necessari que l’alcalde adreci la petició al director de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, en la qual sol·liciti els serveis dels tècnics psicòlegs per realitzar les proves psicotècniques necessàries i valorar les condicions psíquiques dels efectius policials de la plantilla.

SPPME-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail