Escrit a la Subdirecció de Coordinacio de la Policia de Catalunya.

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D´INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalu

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D´INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

Subdirecció General de Coordinació

de la Policia de Catalunya

ANTECENDENTS DE FET

Primer.- Que aquesta part, va informar al Departament d´Interior, Relacions Institucionals i Participació Secretaria de Seguretat de la Generalitat de Catalunya a data 24 de Gener de 2009 sobre la proposta d´homologació de la titulació del curs bàsic de formació que s´imparteix a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb equiparació als mossos d´esquadra.

Segon.- Que el Departament d´Interior, Relacions Institucionals i Participació Secretaria de Seguretat de la Generalitat de Catalunya amb data 6 de juny de 2008 va resoldre que resta a la espera de l´aprovació i publicació de la Ordre EDU/272/2008, de 23 de maig.

Tercer.- Que aquesta part entén que, aprovada i publicada l´Ordre EDU/272/2008, de 23 de maig, no és d´aplicació per l´accès a cos de policia local els requisits formatius del grup C2.

Grup el qual disposa del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.

Quart.- Que aquesta part observa que li correspon el grup C1, doncs amb la realització del curs selectiu a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya s´adquireix el nivell acadèmic de tècnic, nivell corresponent al grup C1.

Cinquè.- Que aquesta part observa que el dret a la mobilitat es veu desvirtuat al no estar encara homologat aquest curs bàsic per a la seva equivalència al grup C1, i tot això relacionat amb el desequilibri en un dels principis generals, principi tal com la igualtat.

Sisè.- Que es va proposar i es proposa la homologació de la titulació del curs bàsic de formació que s´imparteix a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a títol de tècnic, en base a la citada Ordre.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Que El Decret 186/2007, de 28 d´agost, d´estructura del Departament d´Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el seu article 80 estableix que el Servei de Suport a la Policia de Catalunya que, depèn de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de catalunya, exerceix les funcions següents:

“Art. 80.i) Assessorar els ajuntaments en relació amb la normativa d´aplicació, les funcions, les activitats i els mitjans tècnics i operatius de les policies locals i els vigilants.”

SEGON.- Que la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya, estableix en els seus articles 3 i 4 que li corresponen, entre altres, la funció de programar, organitzar i desenvolupar la formació bàsica de la policia de la generatat-mosos d´esquadra i de les policies dels ajuntaments.

TERCER.- Que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix, al seu article 29.3, que és de requisit indispensable per accedir a les policies locals dels ajuntaments la superació d´un curs selectiu a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya (antiga Escola de Policia de Catalunya), el qual és la formació bàsica, comuna per accedir a la categoria de mosso i mossa de la escala bàsica del cos de mossos d´esquadra de la Generalitat de Catalunya i per accedir a la categoria d´agent dels cossos de les policies locals de Catalunya.

QUART.- Que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d´educació, preveu que les persones adultes poden realitzar els seus aprenentatges tant a través d´ensenyament reglat o no reglat com a través de la experiència laboral.

Que a tenor de la citada llei d´educació existeixen connexions entre les dues vies d´ensenyament i, per tant, tota persona pot optar per l´ensenyament reglat o a través d´experiencia laboral per adquirir els coneixements bàsics.

CINQUÈ.- Que l´article 2 de l´Ordre EDU/272/2008, de 23 de maig estableix que, sempre que es superi la formació bàsica impartida per l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que s´estigui en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, té la equivalència genèrica de nivell acadèmic amb el títol de tècnic corresponent a la formació professional de sistema educatiu general, als efectes d´accès a treballs públics i privats en Catalunya.

Per tot això, en base al que s´ha exposat;

SOL.LICITO QUE, es tingui per presentat aquest escrit i s´aprovi la homologació del curs bàsic a l´Institut de Seguretat de Catalunya.

ALTRE SOL.LICITO QUE, efectuada la homologació corresponent, es determini de la execució de la aplicació de la Disposició Transitòria Tercera punt segon de la Llei 7/2007 de 12 d´abril, on es determina la equivalència del antic grup C de classificació com a subgrup C1 de nova classificació.

Daniel Bel Pujades

Secretari General

SPPME-CAT

Sabadell 28 d´octubre de 2009.

Podeu veure l´escrit en format PDF Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya

Facebooktwitterlinkedinmail

COMENTARIS

WORDPRESS: 0
DISQUS: