Inspecció de treball i Seguretat Social de Catalunya, sanciona a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a una infracció molt greu

ANTECEDENTS Funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que denuncia davant Inspecció de Treball una sèrie de fets. Conclusions: Que d

ANTECEDENTS

Funcionari de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que denuncia davant Inspecció de Treball una sèrie de fets.

Conclusions: Que de les entrevistes mantingudes amb les parts i de l’examen de la documentació aportada s’ha pogut concloure que el treballador XXXXXXXXX ha estat sotmès a una situació de risc psicosocial que ha afectat la salut psicofísica del treballador a causa del fet que hi ha hagut indefinició de tasques durant l’encàrrec del projecte del XXXXXXXX i insuficient comunicació, directrius, rendiment de comptes o avaluació de les tasques realitzades, ni existint cap encàrrec de feina a realitzar com a XXXXXXXXXXXXXXXX.

Normativa infringida: Aquests fets suposen un incompliment d’allò que preveu art. 4.2 d), 4.2.e) art.19.1 de l’Estatut dels Treballadors aprovar per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (BOE núm. 255) que estableixen els drets laborals dels treballadors com és: 4.2.d) A la integritat física i a una adequada política de prevenció de riscos laborals. 4.2.e) Respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat 19.1. El treballador, en la prestació dels seus serveis, tindrà dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Per la qual cosa es proposa la corresponent acta d’infracció a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Tipificació i sanció: Tipificada la infracció a l’art. 8.11 Reial Decret. Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE del 8 d’agost), pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social qualificant-se com a MOLT GREU de conformitat a l’art. de referència els actes de l’empresari que fossin contraris al respecte a la intimitat i consideració deguda a la dignitat dels treballadors.

La sanció resultant s’aprecia en el grau mínim, però no en el seu tram inferior, atenent el criteri de graduació previst en l’article 39.2 en atenció a la negligència i intencionalitat del subjecte infractor tenint en compte el temps que el treballador ha estat en aquesta situació, i el perjudici causat al treballador com són la gravetat dels danys produïts al treballador XXXXXXX tenint en compte el trastorn de salut que li ha provocat aquesta situació d’incertesa en les funcions a dur a terme pel Sr. XXXXXXX, proposant una sanció de conformitat amb el que preveu l’Art. 40.1.c).

La demanda jurídica està dirigida pels advocats Jaime i Montse Lapaz.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail