L’Ajuntament de Terrassa reconeix abonar 5.250 € a un Policia Municipal de Terrassa pels danys soferts

ANTECEDENTS: Per resolució núm. Resolució número 2020-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es va desestimar la reclamació patrimonial presentada a fi i efecte qu

ANTECEDENTS:

Per resolució núm. Resolució número 2020-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es va desestimar la reclamació patrimonial presentada a fi i efecte que li fos reconeguda una indemnització per un import de 5.250,00 €, pels danys soferts quan, segons manifesta, el XX de desembre de XXXX actuant com agent de policia local de Terrassa, va ser agredit per una persona, actuació de la qual es van instruir diligències urgents al Jutjat d’Instrucció núm. 0 de Terrassa amb núm. d’expedient 000/000 i el procediment ràpid núm. 0/000 al Jutjat Penal número 0 de Terrassa, on es va acordar una indemnització al reclamant de 5.250,00 €, mitjançant la sentència núm. 000/00 del Jutjat Penal número 0 de Terrassa per les lesions sofertes.

En data X de juliol de 2020, el Jutjat Penal núm. 0 de Terrassa havia declarat la insolvència de l’acusat dictant l’Executòria de Responsabilitat Civil amb número d’expedient 000/000-P, deixant pendent el pagament a l’agent.

No obstant això, el dia XX de desembre de 2020 ha estat comunicat a l’Ajuntament de Terrassa la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 000/0000-Y que es tramita davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 0 de Barcelona, contra aquesta resolució desestimatòria.

 Recentment s’han dictat dues sentències en casos com el que aquí es planteja en els que es recull el canvi jurisprudencial pel qual es reconeix l’estimació de les pretensions dels agents de la Policia Municipal de percebre per part de l’Ajuntament les indemnitzacions que havien de pagar tercers condemnats per lesions produïdes en acte de servei i que han estat declarats insolvents.

RESOL:

PRIMER.- ESTIMAR la petició formulada pel Sr. XXXXXXXXXXXXXX mitjançant la instància presentada amb número de registre 000000000000.

SEGON.- Abonar a XXXXXXXXXXXXX amb N.I.F. XXXXXXXXXXXX amb la quantitat de 5.250,00 €, amb càrrec a la partida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament mitjançant ingrés en el compte corrent titularitat del reclamant ES00 0000 0000 0000 0000 000 designat per aquest a l’interessat.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat Vicenç Navarro

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail